ČLÁNKY A INFORMACE » Znepokojující zprávy

.

Znepokojující zprávy

Silně znečištěné ovzduší polétavým prachem, rostoucí počet alergiků, nepolevující průmysl, skleníkové efekty, smog, inverze, úbytek obnovitelných zdrojů energie, výskyt rakoviny – o tom všem slýcháme čím dál častěji. Jedná se také o oblasti, na které upozorňuje Zpráva o životním prostředí České republiky.

Zpráva uvádí :

  • Od roku 2000 dochází k poklesu emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a těkavých organických látek a naopak stagnují emise prachových částic. 29 % území České republiky (bez započtení přízemního ozónu) patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Problém jsou především jemné prachové částice PM10 a PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky a oxidy dusíku. Koncentrace oxidu dusičitého překračují povolený imisní limit jen na několika dopravně exponovaných lokalitách, avšak tato látka je prekurzorem troposférického ozonu – další toxické látky, jejíž limitní hodnoty jsou překračovány na rozsáhlém území ČR. Vytápění v domácnostech se na emisích PM10 podílí z 38 %, doprava dalšími 20 %, na emisích PM2,5 se 27% podílí vytápění domácností a 31% doprava. Nadlimitním koncentracím PM10 je vystaveno 62% populace ČR. Na rozdíl od většiny evropských států množství těchto částic v ČR posledních letech neklesá. Emise polyaromatických uhlovodíků dokonce ze dvou třetin (66 %) pocházejí z vytápění domácností. Nadlimitním koncentracím benzo(a)pyrenu, který je zástupcem této skupiny látek, je vystaveno 69% populace.
  • Narůstá výskyt alergických onemocnění. V roce 2006 byla alergická onemocnění zaznamenána u 30 % dětí, polovinu z toho tvoří respirační alergie. V roce 2001 se oproti roku 1996 zvýšil počet dětských alergiků o polovinu, v roce 2006 byl zjištěn podobně vysoký nárůst. Odborné studie prokazují, že právě znečištění ovzduší, zejména jemnými prachovými částicemi, vede ke zvýšenému riziku vzniku alergií.

Pomocník - čistička vzduchu

Do interiéru přicházejí velcí pomocníci jako jsou čističky vzduchu. Společně s nimi dokážeme svojí rodině vytvořit oázu, kde si náš organismus odpočine od neustále většího tlaku na naše zdraví.

Díky čističkám vzduchu se vytvoří dostatečný proud vzduchu, který se dostane do čističky a projde všemi stupni čištění vzduchu. Škodlivé mikročástice a alergeny ze vzduchu se zachytí ve filtru s 99,97% účinností. Kvalitní čistička vzduchu, která má technologii PlasmaWaveTM, odstratní i ty nejmenší možné škodlivé mikročástice a alergeny tak, že je přemění na neškodné molekuly vody a látky běžně přítomné ve zdravém vzduchu.

Více čtěte zde: Airbi MAXIMUM