ČLÁNKY A INFORMACE » Rizika vody - Praha


.

Rizikové látky v pražské pitné vodě

Olovo. To se jako materiál pro vnitřní vodovod nebo přípojky používalo před více než dvaceti lety, dnes jsou tyto trubky, pokud už nebyly vyměněny, většinou zaneseny vápennými úsadami a voda do styku s olovem nepřichází. Konkrétně dosahuje v Praze v dlouhodobém průměru jen 0,0005 mg na jeden litr vody, přičemž hygienický limit je 0,025 mg/l. Olova se tedy odběratelé pitné vody bát opravdu nemusí. Rozbory vody se navíc dělají vždy, když se objeví poznatky, že ta či ona nežádoucí látka by mohla být přítomna ve vodě a tato látka je zdraví škodlivá. Například proběhla řada rozborů na přítomnost vinylchloridu, ale zjištěné množství bylo zcela pod mezí stanovitelnosti, nedalo se ani vyčíslit.

Z dlouhodobého hlediska však je na místě se této látky obávat. Ani po vyvaření se z vody olovo nevypaří.

Pokud jde o riziko zbytků hormonů a léčiv v pitné vodě, v současnosti není právními předpisy stanovená žádná povinnost sledovat tyto látky u žádné skupiny vod, ať již balené, nebo z vodovodu. Světová zdravotnická organizace by mohla zavedení povinného sledování této skupiny látek iniciovat, ale zatím se tak nestalo, protože zatím nebyla vyhodnocena přítomnost těchto látek v pitné vodě jako riziko ovlivňující zdraví spotřebitele.

Celkem sedm chemických sloučenin, které jsou součástí léků (tišících bolest, antibiotik..), byly kontrolovány v pitné vodě, která je dodávána do pražských domácností a podniků. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odebraly vzorky vody z Úpravny vody Želivka, Vodárny Káraný a z pražské vodovodní sítě. Rozbory vody provedla akreditovaná laboratoř státního podniku Povodí Vltavy – VHL Plzeň, zkušební laboratoř č. 1252 akreditovaná ČIA – 0 – 19a, 0 – 19 b. Ve všech vzorcích vody byly sledované chemické sloučeniny v tak malém množství, že byly pod mezí stanovitelnosti . Jednalo se o tyto látky – Ibuprofen, Sulfamethoxazol, Diclofenac, Karbamazepin, Erythromycin, Iopamidol a Iopromide.

Důležitá prevence - reverzní osmóza RO6 GENIUS

Zdroj: http://www.nase-voda.cz/