ČLÁNKY A INFORMACE » Změkčovače vody

Automatické iontoměničové změkčovače vody

Změkčovače vody se používají na změkčení studené vody, tj. odstranění soli tvrdosti. Měkká voda nejen blahodárně působí na kůži, vlasy, praní prádla, ale zabraňuje i vzniku vodního kamene na sanitární technice, v boilerech, v koupelnách, na záchodech atd. Změkčovače vody se instalují na vstupní potrubí do objektu a tím jsou určené k úpravě pitné a užitkové vody ve všech odběrných místech. Jsou to plně automatické moderní zařízení, které efektivně odstraňují z vody soli vápníku a hořčíku (tvrdost). Kalich změkčovače typu „kabinet“ umožňuje instalaci například v koupelně. Nádoba na ionex a regenerační nádoba jsou v tomto případě umístěny v jednom vzhledově příjemném kalichu. Instalaci lze zvládnout max. do 2 hodin. Všechny modely změkčovačů mají 1” nebo3/4” připojení do potrubí s vnějším závitem.

Pitná voda

mmol/l

°dH

TDS (mg/l)

velmi tvrdá

> 3,76

> 21,01

> 450

tvrdá

2,51–3,75

14,01–21

250,1–375

středně tvrdá

1,26–2,5

7,66601–14

125,1–250

měkká

0,7–1,25

3,9–7

70–125

velmi měkká

< 0,5

< 2,8

< 50

Zdroj: www.pvk.cz1 °dH = německý stupeňTDS = Poměr rozpuštených pevných látek (Totally Dissolved Solids)

Změkčovače vody

Naše změkčovače vody mají moderní řídící hlavice BNT 2650, které jsou řízené počítačem. Umožňují individuální nastavení změkčovače podle potřeb každého zákazníka.

Řídící jednotky mají vestavěnou záložní baterii, takže při krátkodobém (do 12 hod) odpojení elektrického proudu, nastavení počítače zůstává. Elektronická řídící jednotka BNT 2650 sleduje průtok vody a sama řídí regenerační a proplachovací cykly dle aktuální spotřeby vody.

Zdarma Vám řídící jednotku změkčovače naprogramujeme dle vaších potřeb. Neváhejte nás kontaktovat!

Jak funguje změkčovač vody

Během fungování jsou tvrdost (součet vápníku a hořčíku) nebo jiné nečistoty odstraňovány pomocí filtrační hmoty. Ve změkčovači vody se nachází iont- vyměnitelná pryskyřice (ionex, katexový), který mění kladné kationty ve vodě, například Ca2+ , Mg2+ atd, za ionty sodíku Na+. Během regenerace zařízení jsou tvrdost nebo jiné nečistoty odstraňovány z filtrační hmoty a splachují se do odpadu. V ten samý čas se filtrační schopnosti hmoty regenerují pomocí solného roztoku.
Během fungování změkčovač využívá 4 regeneračních cyklů. Řídící jednotka změkčovače je zodpovědná za směrování vodních toků ve filtračním systému během fungování a regenerace. Popis každého cyklu regenerace:

Provoz změkčovače vody

Surová voda prochází přes filtrační hmotu a pak je nasávána do spodního koše, dále jde na výstup ze zařízení. Ionty tvrdosti (vápník+hořčík) nebo jiné nečistoty se odstraňují pomocí filtrační hmoty. Pokud voda prochází přes celou filtrační hmotu, bude kompletně zbavena od tvrdosti.
1. Zpětný proplach (BACKWASH)
Voda proudí zpětně přes zařízení (zespoda nahoru). Během tohoto procesu se filtrační hmota zvedne a víří uvnitř tanku, mechanické nečistoty se splachují do odpadu.
2. Obnovení filtračních schopností (regenerace) (BRINE)
Solný roztok je nasáván do filtrační hmoty a tím pádem se její filtrační schopnosti regenerují. V případě změkčovače se ionty tvrdosti (které byly absorbovány pryskyřicí) vyměňují zpětně za ionty sodíku a jdou do odpadu. Cykl se skládá ze dvou fází: nasávání solného roztoku a samotná regenerace filtrační hmoty (je to nejdelší cyklus celé regenerace).
3. Proplach (RINSE)
Voda normálně prochází přes celou filtrační hmotu za účelem propláchnutí filtrační hmoty od zbytků regenerantu (solný roztok).
4. Doplnění tanku s regenerantem (REFILL)
Změkčovač doplňuje solný tank vodou pro přípravu solného roztoku na další regeneraci. Množství vody pro doplnění se řídí počítačem a změkčovač připraví tolik solného roztoku pro další regeneraci kolik je potřeba.

Instalace změkčovače vody

1. Změkčovač se dodává kompletně smontovaný. Je třeba jenom připojit vstup a výstup vody, odpad do kanalizace a přepad.
2. Vzdálenost mezi filtračním zařízením a odpadem musí být co nejkratší.
3. Při samoinstalaci prosím zanechejte volný prostor pro případnou obsluhu zařízení.
4. Nezapomeňte, že do solného tanku je třeba periodicky dodávat sůl a solný tank musí být lehce přístupný obsluze.
5. Při instalaci zařízení vedle ohřívače vody musí být vzdálenost potrubí minimálně 2 metry.
6. Pokud je potrubní vzdálenost menší jak 2 metry, je třeba nainstalovat zpětnou klapku pro případ zpětného
průtoku teplé vody.
7. Nikdy neinstalujte změkčovač vody do míst, kde teplota je menší než 1°C nebo větší jak 49°C.
8. Nedoporučujeme používat jiné chemikálie na čištění pryskyřice, než které jsou určeny.

Připojení změkčovače vody

Připojení k vodovodnímu potrubí se provádí pomocí připojení trubek ke speciálnímu by-passu (součást změkčovače). Je to velká černá příruba vzadu změkčovače. Změkčovač je standardně vybaven přípojkami 1“, ale na přání můžeme dodat přípojky ¾“ nebo ½“. Šroubení je součástí by-passu – viz obrázek. Takže nemusíte montovat dodatečné šroubení. Změkčovač
je vybaven vestavěným by-passem (obtokem) vody, takže si také nemusíte montovat ventily pro obtok zařízení.


Připojení odpadu a přepadu

1. Pokud se přípojka do kanalizace nachází ve vzdálenosti menší než 5 metrů od zařízení, použijte klasickou zahradní hadici (1/2“).

2. Pokud se odpad nachází ve vzdálenosti větší než 5 metrů (ale max. 10 metrů) použijte ¾“ hadici.
3. Konec odpadní hadice musí být vždy níže, než hlavice filtračního systému.
4. Nikdy nesmí být odpadní hadice v kontaktu s vodou (nesmí být ponořená) Přepad se připojuje ke změkčovači pomocí zahradní hadice ½“. Nespojujte dohromady drenážní hadici a hadici chránící systém před přeléváním. Obě dvě hadičky musí vést samostatně do kanalizace. Samozřejmě se ujistěte, že do těchto hadic nejde žadný protitlak.
5. Přepadní hadice je jen pojistka při selhání řídící jednotky změkčovače, nebo během odpojení elektrického proudu.


Uvedení změkčovače vody do provozu

1. Umístěte změkčovač na místo určení:
2. Namontujte rychlospojky Quick do bypass.
3. Proveďte připojení změkčovače do vodovodního rozvodu. Nezapomeňte připojit: vstup vody, výstup vody,
přepad a odpad. Přípojení doporučujeme provést flexibilně, např. opletenými hadicemi nebo např. nerezovým vlnovcem
4. Po úspěšném připojení zařízení, zkontrolujte, jestli přívod vody je vypnutý.
5. Ujistěte se, že by-pass je zavřen, aby voda mohla procházet přes změkčovač.
6. Odejměte počítač s displejem směrem nahoru a k sobě podle obrázku:
7. Dejte zpět horní kryt změkčovače a počítač s displejem.
8. Připojte napájecí zdroj do elektrické sítě.
9. Na displeji se zobrazí WAITING PLEASE, vyčkejte 1-2 minuty pokud nezmizí.
10. Naprogramujte počítač (viz sekce hlavní diagram a programování).
11. Vyvolejte okamžitou “IMMIDIATE” regeneraci.
12. Když se na displeji ukáže BACKWASH, tak pomalu otevřete přívod vody na ¼ otáčky. POZOR! Neotevírejte přívod vody příliš rychle a ne najednou. Může to poškodit filtrační hmotu.
13. Naplňte zařízení vodou. Během naplnění se vzduch pomalu uvolňuje ze systému přes odpadní hadici. Když bude z odpadní hadice téci čistá voda a bez vzduchu/bublin znamená to, že se systém naplnil kompletně vodou. Může to trvat cca 5-10 minut.
14. Uzavřete přívod vody a ponechejte systém stát 3-5 minut. Tímto se odstraní zbytkový vzduch ze systému.
15. Pomalu otevřete přívod vody naplno a zkontrolujte celý systém včetně přívodních trubek, zda někde
neprotékají. Pokud bude kapat z trubek, tak zavřete hlavní přívod vody a přetěsněte závity. Pokud bude protékání uvnitř změkčovače vody, zavolejte prodejci.
16. Zmáčkněte libovolné tlačítko. Na displeji se objeví: BRINE. Vyčkejte 1 minutu. Zmáčkněte libovolné tlačítko ještě jednou. Na displeji se objeví: RINSE. Vyčkejte 1 minutu. Zmáčkněte libovolné tlačítko ještě jednou. Na displeji se objeví: REFILL. Změkčovač bude napouštet vodu do solného tanku. Nechte dojít tento cyklus až do konce (cca 3-8 minut).
17. Po napouštění budete mít v solné nádobě přesné množství vody pro vytvoření solného roztoku pro další regeneraci. Počítač automaticky přijde do provozního režimu.
18. Teď se systém nachází v provozním režimu.
19. Otevřete nejbližší kohout a nechejte odtéct vodu, dokud nebude čirá (cca 10 až 20 minut).
20. Nasypte tabletovou regenerační sůl do 1/2 solného rezervoáru. Zpravidla postačí 2x standardní pytle 25kg tabletované soli. Upozorňujeme, že během provozu systému hladina soli v tanku musí být vždy vyšší než hladina vody.
21. Systém je plně připraven k provozu.

 

Do obchodu

Změkčovače vody