ČLÁNKY A INFORMACE » Rizika vody ve studnách

.

Rizika vody ve studnách

Studna jakožto vlastní zdroj pitné vody je v našich krajích populární. Bohužel jen málokdo se může pochlubit onou „křišťálovou studánkou“. Otázka tedy zní: Jste si jisti, že vaše voda je opravdu nezávadná a „ptáci a laně“ by její požití přežili bez úhony?

Možná vás napadne, že v době, kdy je z veřejného vodovodu zásobováno asi 90 % obyvatel, musí být domovní studna přežitek. Kupodivu to tak není a důvodů, proč jsou studny stále významné, nalezneme hned několik. Podle průzkumu, který uskutečnilo Národní referenční centrum pro pitnou vodu při Státním zdravotním ústavu Praha koncem 90. let, se asi

1,44 milionu obyvatel (14 %) trvale zásobuje z individuálních zdrojů pitné vody. Nejvíce uživatelů soukromých studní je ve středočeském, východočeském a jihomoravském regionu. Nadto zvolna přibývá lidí, kteří vodu z vlastní studny začínají používat přinejmenším jako zdroj užitkové vody. Příčinu tohoto trendu nalezneme velmi lehce – je to poměrně vysoká cena upravené vody z vodovodu.

Kromě toho mají studny hojné sezonní využití jako zdroj vody v rekreačních objektech. Uplatní se při zálivce zahrady, napouštění bazénu, praní, splachování toalety aj. Studny slouží i jako důležité nouzové zdroje vody, např. v případě dlouhodobé havárie vodovodu. To všechno jsou důvody, proč důležitost malých vodních zdrojů nikterak neklesá.

Jak jsme na tom

Je tu však jeden závažný a u nás až příliš častý problém – závadnost vody ve studnách. Dřívější regionální průzkumy vodních zdrojů ukazovaly na jejich bezmála stoprocentní závadnost. Novější studie z roku 1999 zjistila, že v rámci České republiky existují významné rozdíly a že v mnoha okresech a regionech se podíl závadnosti studní skutečně pohybuje mezi 90 a 100 procenty. 

Autoři studie na základě analyzovaných údajů přitom připouštějí, že téměř 90 % studní nevyhovuje požadavkům ČSN 75 7111 na pitnou vodu, a to alespoň v jednom ukazateli. Tým odborníků se ovšem domnívá, že o zdravotní závadnosti, nebo lépe zdravotním riziku, lze hovořit nanejvýš u 60–70 % studní. „Situaci je nutno i nadále považovat za kritickou a je třeba podnikat kroky k nápravě,“ uvádí se v závěru zprávy zveřejněné roku 1999.

Prameny obtíží

Příčiny tohoto neutěšeného stavu jsou velice dobře známy, a přesto i nadále přetrvávají. Jedná se především o následující příčiny znečišťování:

  1. U studní nejsou dodrženy ochranné vzdálenosti od zdrojů možného znečištění (zemědělská výroba, žumpy, jímky, ropné      produkty apod.).
  2. Technický stav studní nevyhovuje ustanovení ČSN 75 5115, protože studna má nevhodný kryt, není vodotěsný plášť či  je nevhodně upraveno okolí (prosakuje povrchová voda, která není odvedena mimo studnu a z jejího okolí).
  3. Nevyhovující může být i čerpací zařízení.
  4. Studny se pravidelně nekontrolují. Neprovádí se zdravotní zabezpečení vody tam, kde by to bylo zapotřebí.
  5. Také se zanedbává údržba a opravy studní, což platí i o označování – u každé studny by měl být uvedený majitel a využití podle  kvality vody.

Dostupné řešení : vodní filtr, domácí reverzní osmóza, změkčovač vody

Zdroj: www.dumabyt.cz