ČLÁNKY A INFORMACE » Znečištění vzduchu - Ostrava

Znečištění vzduchu - Ostrava

Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období smogových situací (tedy extrémně zvýšených hodnot znečištění v ovzduší) pochází až 2/3 právě z Polska. Na Ostravsku je více než 2100 zdrojů znečišťování ovzduší (z toho na území města Ostravy více než 400).

Zhoršená imisní situace je u ostře sledovaného polétavého prachu PM10 způsobena především kombinací vlivu významných průmyslových zdrojů (nejvýznamnější vliv zdrojů hutních podniků), automobilové dopravy a lokálních topenišť.

Velmi výrazným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou také dálkové transmise škodlivin z průmyslového jihu Polska.

U oxidu dusičitého (NO2) je dominantní vliv automobilové dopravy. U oxidu siřičitého (SO2), benz(a)pyrenu (BaP) a arsenu (As) mají na imisní situaci nejvýznamnější vliv místní zvláště velké a střední zdroje znečišťování ovzduší, místně pak k nepříznivé imisní situaci napomáhají u těchto znečišťujících látek lokální topeniště.

Nejvýznamnějšími producenty emisí jsou u všech zájmových znečišťujících látek na území města Ostravy zvláště velké zdroje a velké znečišťování ovzduší - průmysl a energetika. Jedná se o velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu §4 zákona č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší. V rámci Ostravy je tento typ zdrojů soustředěn zejména do:

  • Průmyslové zóny společnosti ArcelorMittal v Kunčicích. Roční vydatnost emisí TZL zde dosahuje hodnoty 425 g/m2.
  • Průmyslových areálů v Mariánských Horách‐Vítkovicích (51 až 185 g/m2) a Přívoze (105 g/m2).
  • Oblasti významného energetického zdroje pro centrální zásobování teplem provozovaného společností Dalkia Česká republika v Ostravě ‐Třebovicích s roční vydatností emisí 71 g/m2.

Látky znečišťující ovzduší v Ostravě

Emise tuhých znečišťujících látek (prachů) v okrese Ostrava se po roce 1998 snížily o 30–40 %. Mírně vyšší byly pouze v roce 2003, v letech 2005 a 2006 došlo k dalšímu snížení. Emise tuhých znečišťujících látek v okrese Ostrava ze stacionárních zdrojů tvoří přibližně 35–45 % všech evidovaných emisí tuhých znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji. Podíl Moravskoslezského kraje na celkových emisích ČR ze všech typů zdrojů se pohybuje okolo 12–14 %.

Emise CO v okrese Ostrava byly nejvyšší v roce 1998, poté poklesly zhruba o dvě pětiny a v dalších letech se pohybují na srovnatelné úrovni. Mírně vyšší byly emise v letech 2003–2005. Emise CO v okrese Ostrava ze stacionárních zdrojů tvoří přibližně polovinu všech evidovaných emisí CO v Moravskoslezském kraji, kde je produkována zhruba třetina emisí (uváděno včetně mobilních zdrojů) celé ČR.

Emise NOX se v okrese Ostrava mírně zvýšily od roku 2000. V letech 2002 a 2006 byly zhruba o 10 % nižší. Emise NOX v okrese Ostrava ze stacionárních zdrojů tvoří přibližně 50–57 % všech evidovaných emisí NOX v Moravskoslezském kraji. Celkové emise NOX ze všech zdrojů v Moravskoslezském kraji se podílejí na emisích ČR zhruba 11 procenty.

Emise SO2 byly v okrese Ostrava nejnižší v roce 2000. V roce 2003 dosáhly téměř hodnoty z roku 1998. Emise SO2 v okrese Ostrava ze stacionárních zdrojů tvoří přibližně 50–60 % všech evidovaných emisí SO2 v Moravskoslezském kraji. Celkové emise v kraji tvoří 12–14 procent emisí v ČR.

Emise těkavých organických látek v okrese Ostrava stoupaly od začátku evidence v roce 2000 až do roku 2003, v dalších letech se jejich úroveň snížila. Emise těkavých organických látek v okrese Ostrava ze stacionárních zdrojů tvoří přibližně 6–13 % všech evidovaných emisí těkavých organických látek v Moravskoslezském kraji. Podíl Moravskoslezského kraje na celkových emisích ČR ze všech typů zdrojů se pohybuje okolo 10 %.

Emise amoniaku v okrese Ostrava jsou vyrovnané. Tvoří několik procent všech evidovaných emisí amoniaku v Moravskoslezském kraji. Celková produkce amoniaku v Moravskoslezském kraji se podílí na emisi za celou ČR ca 6 %.

Zdroj : www.dycham.ostrava.cz

 

Dostupná řešení:

čističky vzduchu

zvlhčovače vzduchu

ionizátory vzduchu

Zdroj : www.dycham.ostrava.cz